Brief van de provinciaal 2022-2023/8

Wilfried Wambeke

Provinciaal Wilfried Wambeke geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. In deze brief heeft hij het over drie heuglijke gebeurtenissen die onze provincie te wachten staan.

Graag begin ik deze rondzendbrief met de aankondiging van enkele heuglijke gebeurtenissen: een honderdjarige, een priesterwijding en het paasfeest.

Op zondag 2 april 2023 wordt onze medebroeder Jozef Schops 100!!! In een brochure van zijn hand – Toen vroeger nu was. De kleine geschiedenis van mijn leven. – schreef Jozef: “Na 7 jaar ongeduldig wachten op een kindje konden mijn ouders zich eindelijk verheugen in de zeer moeizame maar gelukkige geboorte van wie ik sedertdien ben. Het was toen 2 april 1923 en tweede paasdag, als ik de verhalen goed onthouden heb. Twee jaar later kwam er een zusje bij, Marieke, en nog drie jaar later mijn broer Berke.” Jozef, en wij met hem, zijn blij en vooral dankbaar voor deze honderdste verjaardag. Op zijn verjaardag zullen we hem met enkele genodigden vieren in de gemeenschap van het provincialaat te Sint-Pieters-Woluwe. Twee weken later op zondag 16 april 2023 is er een plechtige eucharistieviering in de kerk van Bolderberg; een deelgemeente van zijn geboortedorp Zolder. Wie onze eeuweling onlangs nog heeft ontmoet, zal ongetwijfeld gedacht hebben: “Zo wil ik ook 100 worden!” Jozef is nog steeds een bezielende aanwezige in het rusthuis waar hij verblijft, hij gaat af en toe voor in vieringen in de parochiekerk van Bolderberg, hij blijft sterk betrokken op het reilen en zeilen van onze salesiaanse provincie en zoals we hem in zijn fijne stijl altijd gekend hebben, is hij nog steeds zeer gevat en helder in zijn tussenkomsten. Wat hem op zijn gezegende leeftijd het meest typeert, is zijn dankbaarheid voor het leven dat hij heeft mogen leiden. Zijn intens beleefd geloof is reeds vanaf zijn kinderjaren het fundament van alles en dit heeft hem geleid in zijn keuze om de roepstem van God te volgen in zijn salesiaan- en priester-zijn, in dienst van de mensen tot wie hij gezonden werd. Verbonden met Jozef bidden we dat Onze-Lieve-Heer hem altijd nabij mag blijven om nog lang te kunnen getuigen van de goddelijke liefde die hem geschonken wordt. Wie Jozef gelukwensen wil sturen, kan dit doen op volgend adres: Residentie Bocasa, Vrunstraat 15-17/201 te 3550 Bolderberg.

De tweede bijzondere gebeurtenis is de priesterwijding van onze medebroeder Cirilo de Deus op paasmaandag 10 april 2023 te Oud-Heverlee. Cirilo werd 35 jaar geleden geboren in Oost-Timor, liep school bij de salesianen en gaf gehoor aan de roepstem van God om zelf salesiaan te worden. Na de eerste vormingsjaren en enkele jaren in het jongerenwerk in zijn geboorteland deed hij een aanvraag om missionaris te worden. We hadden het geluk dat de Algemeen Overste hem naar onze provincie stuurde. Na aankomst in 2016 in Heverlee moest eerst Nederlands geleerd worden. Daarna maakte hij gedurende twee jaar kennis met onze gemeenschappen en het jongerenwerk in Amsterdam, Sint-Pieters-Woluwe en Oostende. Dan volgden drie jaar theologiestudies in Rome. Hij kwam na zijn diakenwijding in juni 2022 terug naar onze provincie om een pastoraal jaar aan te vatten in Oostende en vanuit de gemeenschap van Oud-Heverlee enkele lessen te volgen in Leuven. De voorbije jaren hebben we Cirilo leren kennen als een goed gemotiveerde missionaris die uitdrukkelijk kiest voor een toekomst in onze provincie Vlaanderen-Nederland. Zijn gelovige diepgang die gestalte krijgt in zijn salesiaanse bewogenheid, zijn sociale capaciteiten, zijn inzet voor de armsten, zijn opgewektheid en zijn aanstekelijke lach laten zien dat hij gelukkig is in zijn roeping. We zijn dan ook bijzonder verheugd dat deze enthousiaste jonge medebroeder nu tot priester zal worden gewijd door de handoplegging en het gebed van mgr. Luc Van Looy, salesiaan en bisschop-emeritus van Gent. Voor alle medebroeders en bij uitbreiding voor heel veel mensen uit de salesiaanse beweging wordt dit een gebeuren dat ons hart verwarmt en hoopvol stemt. Laten we met z’n allen bidden dat Cirilo een priester mag zijn die door Gods Geest geleid en gedreven wordt om een leven te leiden in navolging van Christus en van Don Bosco.

Tussen de twee bovenstaande feestelijke aangelegenheden is er nog een derde bijzondere reden om feest te vieren. We zijn in de veertigdagentijd, op weg naar Pasen. Op zondag 9 april 2023 zullen we het uitzingen dat Christus is verrezen. Dit hoogtepunt van ons christelijk leven raakt de kern van ons bestaan en geeft de ultieme zin aan ons leven. De verrijzenis van de Heer maakt àlles anders, alles nieuw! Lijden en dood hebben sedert de dag van Zijn verrijzenis niet langer het laatste woord omdat Zijn hemelse Vader Hem over de grenzen van deze wereld en van ons aardse bestaan getild heeft. Door Zijn dood en verrijzenis heeft Hij het perspectief geopend dat God ook ieder van ons over die grens heen zal tillen als ons aardse leven afgerond wordt. Dit is werkelijk ‘Blijde Boodschap’ die tot in eeuwigheid de wereldgeschiedenis veranderd heeft. Het is onmogelijk dat God de mens zou geschapen hebben om hem/haar uiteindelijk te laten verdwijnen in het zinloze niets. Zijn liefde is zo groot dat Hij ons zelfs in de eenzaamste duisternis van lijden en dood, en wellicht juist dàn, niet in de steek laat.

Opnieuw van Don Bosco vertrekken

Op zaterdag 1 april 2023 zijn we allemaal uitgenodigd op de jaarlijkse studiedag ‘Opnieuw van Don Bosco vertrekken’, georganiseerd door Don Bosco Vorming & Animatie. Dit keer zoeken we antwoorden op de vraag: Is het preventief systeem van Don Bosco nog actueel? De Franse salesiaan Jean-Marie Petitclerc grijpt terug naar de grondintuïties van de pedagogische aanpak van Don Bosco om als straathoekwerker preventieve interventies op te zetten voor risicojongeren in de buitenwijken van Parijs en Lyon. Hij toont de relevantie aan van Don Bosco’s werk vandaag. Dit boeiend thema wordt gebracht in het Frans, maar een Nederlandse vertaling zal ter plaatse beschikbaar zijn.

Onze zieke medebroeders

Adelin Cathoir (Sint-Denijs-Westrem) is op 9 maart 2023 een tweede maal geopereerd. Enkele centimeters weefsel werden boven op het hoofd weggehaald. Adelin is al enkele dagen terug thuis. Hij heeft nog altijd pijn en krijgt dagelijks thuisverpleging.

Wilfried Meert (Oud-Heverlee) heeft eindelijk het vooruitzicht dat zijn prothese de vorm zal hebben die geen pijn meer veroorzaakt. Samen met hem hopen we dat hij nu snel naar Oud-Heverlee kan terugkeren na bijna vijf maanden verblijf in het Koningin Elisabeth Instituut te Oostduinkerke.

Marc Vanhoutte (Boortmeerbeek) onderging een eerste cataractoperatie in Gasthuisberg Leuven.

Jos Witvrouwen (Boortmeerbeek) verbleef een week in Gasthuisberg voor onderzoek. Hij kon geholpen worden en is ondertussen goed en wel terug in zijn gemeenschap.

Onze directeurs staan op de eerste rij als het gaat om de zorg voor onze zieke medebroeders. Via deze weg dank ik hen, ook in naam van onze zieken en van de medebroeders in de zorgcentra, voor hun nabijheid en hun inlevingsvermogen. In onze gemeenschappen bidden we dagelijks voor de zieken in onze gemeenschappen, in onze families, in de grote Don Boscofamilie en voor alle zieken en noodlijdenden die rekenen op ons gebed.

Thuisgekomen in het huis van de hemelse Vader

Als gelovige mensen geven we onze dierbare overledenen uit handen met het vertrouwen dat ze in de eeuwige ruimte van onze barmhartige en liefdevolle God opgenomen worden.

Op 3 maart 2023 overleed Lea Carette (80), zus van onze medebroeder Norbert.

Andere mededelingen

Op maandag 6 maart 2023 heb ik in Amsterdam mijn allerlaatste canonieke visitatie afgesloten. Terugkijkend op de vijf officiële visitaties die ik de voorbije zes jaar in al onze gemeenschappen mocht houden (vorig jaar was don Roman Jachimowicz de visitator namens de Algemene Raad), ben ik uitermate dankbaar voor zoveel momenten van broederlijke ontmoeting en dialoog. In alle openheid mocht ik thuiskomen in de gemeenschappen en suggesties geven voor het dagelijkse leven, voor ons religieus-zijn en voor onze salesiaanse zending. Oprecht mag ik zeggen dat zoveel gesprekken en ontmoetingen met medebroeders en salesiaans geïnspireerde mensen voor mezelf stimulansen waren om te groeien in het religieuze leven. Ik ontmoette overtuigd gelovige mensen, biddende mensen, zoekende mensen en telkens opnieuw werd ik geraakt door het vertrouwen, door het meedenken over de toekomst van onze provincie, door de bezorgdheid en het gebed van medebroeders om nieuwe roepingen, door de trouw aan het evangelie, door de overgave aan de moederlijke zorg van Onze-Lieve-Vrouw en door de gehechtheid aan Don Bosco.

De voorbije weken hielden we een consultatie voor een nieuwe vicaris van de provinciaal, nieuwe raadsleden en nieuwe directeurs. Een ruime helft van de medebroeders namen daaraan deel, met dank voor de wijze waarop ze daarmee hun medeverantwoordelijkheid uitdrukken voor het beleid van de provincie. In de provinciale raad van 29 maart 2023 zal een eerste gedachtewisseling plaatsvinden over de benoemingen voor volgend werkjaar.

Onze medebroeder Jos Claes omschreef in een folder (die naar de directeurs doorgestuurd werd) de veertigdagentijd met vijf S-woorden: vertrekkend vanuit de Spiritualiteit van het evangelie kiezen we voor Solidariteit met mensen in nood. Dit veronderstelt Soberheid in onze levensstijl en Stilte waarin onze relatie met God en mens kan groeien, in trouw aan onze Salesiaanse roeping. Vijf mooie aanzetten ter voorbereiding op de Goede Week en Pasen!

In salesiaanse verbondenheid
Wilfried Wambeke sdb, provinciaal

Auteur: Wilfried Wambeke