The Colorful Circle verbindt kinderen en culturen

Colorful20circle201 t6adki7

Stel je voor; je bent 15 jaar, je ouders ben je kwijtgeraakt in de oorlog en via een lange route ben je in Nederland terecht gekomen. Je verstaat niemand en je nieuwe thuis is een asielzoekerscentrum (AZC) met vreemde gezichten in een vreemde omgeving. Dit is een schets van wat wij in Nederland noemen ‘alleenstaande minderjarige vreemdelingen’. Sinds 2015 daalt het aantal weliswaar gestaag, maar in 2019 hebben alsnog 1.045 alleenstaande minderjarigen een aanvraag ingediend voor toelating als vluchteling.

Ook in Deventer, de woonplaats van Elsa Rothengatter, is een AZC waar veel vluchtelingenkinderen worden geplaatst. Sommige van hen met ouders, maar ook veel ‘alleenstaand’. Elsa kan er niet naar kijken zonder actie te ondernemen. In 2016 start ze haar eerste project voor en met vluchtelingenkinderen, waarvan er daarna nog vele zullen volgen. In samenwerking met Don Bosco Deventer, ontstaat hieruit het project ‘The Colorful Circle’.

Bloedend hart
"Ik ben begonnen door alleenstaande vluchtelingenjongeren uit te nodigen voor een workshop", vertelt Elsa. "Onze eigen kinderen waren daar ook bij en de opdracht was om een schilderij te maken over een mooiere, betere wereld. Ik schrok erg van het resultaat! Onze kinderen tekenden allemaal bloemetjes, vredestekens en hartjes, maar de vluchtelingenkinderen schilderden grote zwarte vlakken, met rood erdoorheen en bloedende harten. Dat raakte mij enorm en ik kon het er niet bij laten zitten. Zo is het balletje gaan rollen en ik ging steeds meer van dat soort workshops organiseren, waarbij ik Nederlandse kinderen in contact bracht met de kinderen uit het AZC hier in de buurt."

The Colorful Circle
De activiteiten van Elsa bleven niet onopgemerkt bij Don Bosco Deventer en die nam contact met haar op. Samen ontwikkelden zij The Colorful Circle, die als doel heeft om kinderen uit diverse culturen met elkaar te verbinden. Kinderen ontwikkelen daarmee een eigen kijk op andere gebruiken en hun achtergrond. Elsa: "We hebben leeftijdsgroepen gemaakt en we zijn begonnen met allerlei workshops en daaraan gekoppeld een lunch. Vanuit Don Bosco is dat ook vaak een thema: samen eten, want dat schept een band." Wat ook belangrijk is bij de activiteiten; er staat altijd een opdracht centraal. Het uitvoeren ervan brengt iets teweeg in de groep; het brengt de kinderen en hun verschillende culturen samen.

Hoe werkt het
Vanwege corona liggen veel activiteiten nu stil, maar normaal gesproken worden de workshops van The Colorful Circle tweewekelijks op vaste dagen gegeven. Ze hebben een kop-romp-staart opbouw: de kop is kennismaken en informatie krijgen over de opdracht, de romp is ‘aan de slag’ middels fotocollages of schilderdoeken en de staart is het gesprek met vluchtelingen en een evaluatie. Sinds 2017 heeft The Colorful Circle al meer dan veertig workshops gegeven. Hieruit is gebleken dat zowel de vluchtelingenkinderen als de Nederlandse kinderen baat hebben bij sociale activiteiten met elkaar; het vergroot hun welzijn. Het leren van nieuwe vaardigheden en het vormen van een eigen mening geeft de kinderen hoop voor de toekomst. Hun vertrouwen in het goede van de mens groeit.

Door de ogen van het kind
Een mooi voorbeeld daarvan is een project van The Colorful Circle op een basisschool. "We hadden een groep vluchtelingenkinderen en Nederlandse kinderen van een basisschool bij elkaar gebracht. Eerst waren de kinderen heel argwanend en ze hadden er helemaal geen zin in. We hebben ze een opdracht gegeven om samen uit te voeren en in de loop van de dag werden ze steeds enthousiaster. Aan het einde van de dag gaven de kinderen zelfs aan dat ze dit wel vaker wilden doen", vertelt Elsa enthousiast. Erg belangrijk bij de projecten van The Colorful Circle, is dat er naar de opdrachten wordt gekeken door de ogen van het kind.

Recent project
Ondanks corona zitten Elsa en haar team niet stil. Afgelopen weekend nog brachten zij pakketten bij kinderen aan huis en bij de kinderen in het AZC. In het pakket zit een bloembolletje met mos en zand, die de kinderen mogen gaan verzorgen. Als het bolletje is opgebloeid mogen de kinderen die meenemen naar het park bij het AZC en dan worden de bloemen gezamenlijk geplant in de vorm van cirkel of een hart, die elk jaar weer tot bloei zal komen. Een prachtig symbool voor heel mooi gezamenlijk en verbindend project!


Bron: thecolorfulcircle.nl / nji.nl